Home
THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2021 của trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2021 của trường Đại học Đồng Tháp

02/12/2020
10.26 AM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp

09/12/2019
10.57 AM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

09/12/2019
10.56 AM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

09/12/2019
10.55 AM
Đại học Đồng Tháp
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyên sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyên sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

09/12/2019
10.55 AM
Đại học Đồng Tháp
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

30/10/2019
01.29 PM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, hệ thống hóa kiến thức và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, hệ thống hóa kiến thức và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

30/10/2019
08.45 AM
Đại học Đồng Tháp
Quy trình thực hiện quá trình dạy học

Quy trình thực hiện quá trình dạy học

08/04/2019
02.48 PM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

22/03/2019
12.34 PM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

22/03/2019
12.33 PM
Đại học Đồng Tháp
Thời khóa biểu dành cho học viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, LL&PPDHBM Toán lớp B, Lịch sử Việt Nam, Hoá lí thuyết và Hoá lí khoá 2018 – 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp học đợt tháng 12/2018

Thời khóa biểu dành cho học viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, LL&PPDHBM Toán lớp B, Lịch sử Việt Nam, Hoá lí thuyết và Hoá lí khoá 2018 – 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp học đợt tháng 12/2018

18/03/2019
09.19 AM
Đại học Đồng Tháp
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp

18/03/2019
09.17 AM
Đại học Đồng Tháp