Thông báo seminar luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Sang

20/06/2023
09.50 AM
Đại học Đồng Tháp
223

Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức seminar luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Sang, chuyên ngành Quản lý giáo dục. Cụ thể:
1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2023.
2. Địa điểm: Phòng  503 H2, Trường Đại học Đồng Tháp.
Trân trọng kính mời giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm đến dự buổi seminar luận án tiến sĩ theo thời gian và địa điểm như trên./.