Thông tin chi tiết
Hồ Sỹ Thắng
 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Học vị: PGS, TS
 • Điện thoại: 0914490362
 • E-mail: hsthang@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
 1. Phụ trách công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động đào tạo sau đại học hàng năm và dài hạn; xây dựng hệ thống văn bản, quy định, quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn.
 2. Phụ trách công tác quy hoạch, tổ chức, nhân sự của Phòng. Điều tiết, phân công nhiệm vụ cho các viên chức thuộc Phòng, đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả và đồng thuận.
 3. Phụ trách công tác tư vấn và hỗ trợ người học; tuyển sinh; mở rộng quy mô, hợp tác đào tạo sau đại học; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trường.
 4. Phối hợp với các chuyên ngành, đơn vị trong Trường mở các mã ngành và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phối hợp thực hiện các hoạt động như: Công tác tuyển sinh; khai giảng; tổ chức thực hiện quá trình đào tạo; học liệu; phát bằng; khảo sát người học; công tác báo cáo và các nhiệm vụ khác.
 5. Phụ trách các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ; hoạt động đào tạo trực tuyến.
 6. Phụ trách công tác cải cách hành chính; chuyển đổi số trong đào tạo sau đại học; thi đua, khen thưởng; phát triển nhân lực, đội ngũ.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trường.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động