Thông tin chi tiết
Hoàng Thị Việt Hà
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: TS
  • Điện thoại: 0966600049
  • E-mail: htvha@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
  1. Thực hiện tư vấn và hỗ trợ nhiệm vụ cho người học; lập kế hoạch tuyển sinh và quảng bá tuyển sinh; tiếp nhận đơn xin tuyển sinh của các học viên cao học và tiến sĩ.
  2. Hợp tác với các khoa và đơn vị trong trường để mở các ngành đào tạo cao học và tiến sĩ, thiết lập mã ngành học cho chương trình cao học và tiến sĩ.
  3. Thực hiện công việc ISO, chứng nhận chất lượng cho Bộ Phòng và Đào tạo Sau đại học. Quản lý cơ sở vật chất của Bộ Phòng và Đào tạo Sau đại học.
  4. Chịu trách nhiệm về cải cách hành chính, chuyển đổi số hóa tuyển sinh, đào tạo cao học và tiến sĩ.
  5. Phối hợp trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi nhập học và kỳ thi tốt nghiệp.
  6. Thư ký hội nghị đơn vị.
.

Nghiên cứu Khoa học
Kiểm tra lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động