Thông tin chi tiết
Đỗ Thị Hồng Hạnh
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: TS
  • Điện thoại: 0914555696
  • E-mail: dhhanhi@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
  1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng khi được ủy quyền, phân công.
  2. Phụ trách các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động dạy học; công tác ISO, đảm bảo chất lượng và công khai các nội dung theo quy định.
  3. Kiểm tra và đề xuất các điều kiện, yêu cầu liên quan đến công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, việc hợp tác trong đào tạo sau đại học.
  4. Phụ trách công tác hành chính; giáo vụ; cơ sở vật chất; quản lý trang website; đóng góp ý kiến cho các văn bản.
  5. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong việc mời giảng viên tham gia đào tạo; công tác tổ chức thi tuyển sinh; thi kết thúc học phần; hội đồng tư vấn, đánh giá; chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các lớp đào tạo trình độ sau đại học tại Trường Đại học Đồng Tháp.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trường hoặc Trưởng phòng.
.

Nghiên cứu Khoa học
Xem Lý lịch khoa học.

Danh sách Nhân sự

Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Triển

Giảng viên

Nguyễn Thanh Hà

Giảng viên

Nguyễn Hữu Gọn

Giảng viên

Lý Huy Hoàng

Giảng viên

Hoàng Thị Việt Hà

Giảng viên

Hình ảnh hoạt động